การปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบคอส
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
bulletสีบนขอบทาง
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletแผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ
dot
รูปภาพ
dot
bullet บรรยากาศการสอบ
bulletภาพบรรยากาศของโรงเรียน
bulletสนามพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์
การปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน

 การปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน

 

1.        ประพฤติและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.        มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

3.        มี่คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และจริงใจ

4.        มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ

5.        ไม่ดุด่า กล่าวคำหยาบคาย ข่มขู่ ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้เรียนทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง

6.        ใช้ถ้อยคำและวาจาที่สุขภาพ เรียบร้อยแก่ผู้เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

7.        ไม่เลือกผู้เรียน และรถ เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี

8.        ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนสอนทุกครั้ง

9.        ไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวล ขณะกำลังเรียนหรือเรียนจบแล้ว

10.     ไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนขณะทำการสอน

11.     ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียน เพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจหน้าที่ ในการสอนของครูที่ดีที่พึงมีต่อผู้เรียน

12.     ห้ามครูผู้ใดทำการล่วงเกินผู้เรียนขณะกำลังสอน หรือช่วยเกินขอบเขตของครูที่พึงกระทำ

13.     ห้ามครูสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเปิดวิทยุดังเกินไปขณะทำการสอน

14.     ห้ามครูผู้ใดขอเบอร์โทรศัพท์ผู้เรียนโดยพละการ เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางมิชอบ

15.     ครูผู้สอนไม่สมควรใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น ขณะทำการสอน

16.     เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา ไม่อวดรู้ อวดดี มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ( รับผิดและรับชอบ ) ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดไม่ควรกระทำ บนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดีงาน

17.     ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงาน มีสมาธิในการทำงานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกินไป

18.     ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู

19.     ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตนเองและสำนักงาน

20.     มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียน หรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีสัมพันธภาพที่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถนอมน้ำใจ และให้อภัย

21.     หลีกเลี่ยงอบายมุข ยาเสพติด การพนัน สิ่งไม่ดีทั้งปวง

22.     พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด รู้จักแก้ไข ปรับปรุง และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

23.     รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่ายเพื่อตนเองและครอบครัว ( ด้วยความห่วงใย และ ปรารถนาดีจาก พงษ์เพชรสอนขับรถ )

                                  

 สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970