เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบคอส
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
bulletสีบนขอบทาง
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletแผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ
dot
รูปภาพ
dot
bullet บรรยากาศการสอบ
bulletภาพบรรยากาศของโรงเรียน
bulletสนามพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์




เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ

เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ1
 
ห้ามเข้า
ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
 
หยุด
ความหมาย รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
 
ให้ทาง
รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
 
ให้รถสวนทางมาก่อน
ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อนถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
ห้ามแซง
ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามเลี้ยวขวา
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
 
ห้ามเลี้ยวซ้าย
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
 
ห้ามกลับรถไปทางขวา
ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถยนต์
ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถยนต์สามล้อ
ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถบรรทุก
ห้ามรถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถจักรยาน
ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถสามล้อ
ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามคน
ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามใช้เสียง
ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้ง
ป้าย
 
ห้ามจอดรถ
ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
 
ห้ามหยุดรถ
ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
 
หยุดตรวจ
ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
 
จำกัดความเร็ว
ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
 
ห้ามรถหนักเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 
ห้ามรถสูงเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
 
ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
 
ให้ชิดซ้าย
ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย
 
ให้ชิดขวา
ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย
 
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
 
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
 
ให้เลี้ยวซ้าย
ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
 
ให้เลี้ยวขวา
ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
 
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
 
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
 
วงเวียน
ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ แก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อนห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
 
สุดเขตบังคับ
พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน
 เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2 
ให้รถตรงไป
หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น ห้ามมิให้ขับรถไปทางซ้าย
ให้ชิดซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย
ให้ชิดขวา
ให้ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่องหมาย
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
ให้เลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
วงเวียน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
ช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถมวลชน
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย
ช่องเดินรถจักรยานยนต์
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
ช่องเดินรถจักรยาน
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน
เฉพาะคนเดิน
บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น
ความเร็วขั้นต่ำ
บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย
 
 

 

 

 
 







สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970