แนวข้อสอบพงษ์เพชร1
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสนามพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์
bulletขอสงวนลิขสิทธิ์ web นี้ทั้งรูปแบบและเนื้อหาจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบ
dot
:: เรื่องน่ารู้ ::
dot
bulletสภาพรถที่ใช้สอนในปัจจุบัน
bulletหลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletแนวข้อสอบพงษ์เพชร1
bulletแนวข้อสอบพงษ์เพชร ชุด 2
bulletแนวข้อสอบชุดที่ 1-4
bulletแนวข้อสอบชุดที่ 5-7
bulletแนวข้อสอบชุุด 8-12
bulletวิธีการขับรถที่ใช้ในชีวิตจริง
bulletแผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ
bullet บรรยาการการไปสอบใบขับขี่
bulletภาพบรรยากาศของโรงเรียน
bulletแผนที่ MAP สาขาพงษ์เพชร และลาดพร้าว
แนวข้อสอบพงษ์เพชร1

 

ข้อสอบPretest(ชุดที่ 1)

 1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 ก.เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเลี้ยวซ้าย

ข.ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย

ค.ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง

ง.ขับรถให้ช้าลง ให้เลี้ยวขวา ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

 2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร   

ก.ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว

ข.ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

ค.ขับรถให้ช้าลง ให้ทางแก่คนและรถที่อยู่ในทางขวางหน้า

ง.ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้ว แซงได้                                                                                                                                                                                                   

3 เมื่อพบเครื่องหมายนี้  ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ข.ก.ขับรถให้ช้าลง ขับรถคล่อมเส้นได้

ข.เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

 ค.ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้

ง.เพิ่มความระมัดระวัง และห้ามแซง

4.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                

ก.เพิ่มความระมัดระวัง และหยุดรถ

ข.เพิ่มความระมัดระวัง แล้วจอดรถ

 ค.ขับรถชะลอความเร็วรถลง และให้รถและคนที่ขวาง หน้าไปก่อน

ง.เพิ่มความระมัดระวัง เขต หยุดรับ-ส่ง

5.ในขณะขับรถลุยน้ำ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก.เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย และควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ

ข.ขับรถด้วยความเร็ว    

ค.เปิดไฟหน้ารถ    

ง.เปิดไฟฉุกเฉิน

6.ขับรถลงเขา ควร

ใช้เกียร์อย่างไร

 ก.ใช้เกียร์ต่ำ   

ข.ใช้เกียร์สูงและเบรกตลอดเวลา   

ค.ใช้เกียร์ว่าง  

ง.ใช้เกียร์สูงและเหยียบคลัทช์ตลอดเวลา

7.ข้อควรปฏิบัติในขณะขับรถลุยน้ำ คือข้อใด

 ก.เลี้ยงคลัทช์ไว้และเร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย  

ข.เปิดไฟฉุกเฉิน   

ค.เร่งเครื่องยนต์ให้ผ่านไปด้วยความรวดเร็ว  

 ง.เปิดไฟสูง   

 8.ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือ  

ก.จอดรถ   

ข.ขับรถลงทางลาดชัน   

 ค.หยุดบนทางลาดชัน   

ง.ติดไฟแดง

9.บริเวณใดห้ามขับรถแซงรถคันอื่น

ก.150 เมตร จากทางร่วมทางแยก      

 ข.ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง     

ค.ทางโค้งรัศมีแคบ    

ง.แซงด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา

10.บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้าม กลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก 

ข.กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ 

ค.กลับรถไม่ได้ 

ง.กลับรถได้ 

11.ก่อนเลี้ยวรถต้องเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวและเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถไม่น้อยกว่ากี่เมตร

ก. 3 เมตร   

ข. 15 เมตร

ค. 30 เมตร

ง. 10 เมตร

12.ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ขับรถช่องทางไหนก็ได้  

ข.กลับรถที่บริเวณเส้นทแยงเหลือง  

ค.ดูป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับและเข้าช่องให้ถูกต้อง

ง.เข้าช่องทางที่มีลูกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป

13.รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษี

 ก. 7 ปี ข. 3 ปี ค. 5 ปี ง. 6 ปี

14.การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ก. 45 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 20 วัน

15.เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ก. 30 วัน ข. 15 วัน ค. 45 วัน ง. 20 วัน

16.ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ

ก.บัตรประกันสังคม

ข.สำเนาถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ค.สำเนาทะเบียนบ้าน

ง.บัตรประจำตัวประชาชน

17.กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

ก.ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน

ข.ห้ามเลี้ยวซ้าย

ค.ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน               

ง.ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที

18.ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกันรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

               

ก.คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน     

ข.รถ ก.     

ค.รถ ข.   

 ง.ทั้งรถ ก. และ รถ ข.

19.ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

                ก.หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

                ข.หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

                ค.เลี้ยวได้ทันที

                ง.ห้ามเลี้ยวรถ

   20.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                                                                                                                                      

ก.ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางโทตัดกับทางโท                       

รูปตัวที

ข.ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัววาย

ค.ขับรถด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย

 ง.ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัวที

 

 

21.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

               

                ก.ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย

                ข.ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย

                ค.ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย

                ง.ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย

 

 22.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

        

        

        ก.ผู้ขับรถในทางหลัก เตรียมเข้าทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

        ข.ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางขนานและให้ทางแก่รถที่อยู่ในทางขนานผ่านไปก่อน

         ค.ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

         ง.ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

 

23.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร    

           

   ก.ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวังทางคู่ข้างหน้า

  ข.ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้ายเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะ

   ค.ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้ายเพิ่มความระมัดระวังทางร่วมด้านขวา

   ง.ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้ายเพิ่มความระมัดระวังทางร่วมด้านซ้าย

  24.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

     

         ก.ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าสำรวจทาง

         ข.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีคนทำงาน

         ค.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีรถไฟผ่าน

          ง.ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลังทำงาน

          

26.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

        

      ก.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง คนกำลังทำงาน

       ข.ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีงานสำรวจทาง

       ค.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวังเครื่องจักรกำลังทำงาน

      ง.ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง

 

 28.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                  

                ก.ที่กลับรถ

                ข.ที่ห้ามคนข้ามถนน

                ค.ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนน

                ง.ที่สำหรับคนพิการ

 

29.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 

                 

             ก.กลับรถได้เฉพาะรถยนต์

            ข.ห้ามกลับรถ

           ค.ลดความเร็วลง สามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย

           ง.ให้เลี้ยวซ้าย      

 

30.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                 

                ก.ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย

                ข.ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

                ค.ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย

                ง.ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

31.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

               

                ก.ให้ชิดซ้าย

                ข.ให้เลี้ยวซ้าย

                ค.ให้ชิดขวา

                ง.ให้เลี้ยวขวา      

 

 27.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                 

                ก.เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

                ข.ที่ห้ามกลับรถ

                ค.ที่ห้ามแซง

                ง.ที่กลับรถ           

 

25.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

      

        ก.ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน

       ข.ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจสิ่งก่อสร้าง

        ค.ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง

         ง.ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังซ่อมทาง

 

 32.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

            

                ก.รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้

                ข.รถมีคนนั่ง 1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

                ค.รถมีคนนั่ง 2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

                ง.ห้ามรถมีคนนั่งเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้

 

         

33.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

                ก.ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

                ข.ห้ามเลี้ยวซ้าย

                ค.ให้กลับรถไปทางซ้าย

34.การกระทำของผู้ขับขี่ข้อใด ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

                ก.พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆ

                ข.โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

                ค.เปิดวิทยุฟังเพลง

                ง.ร้องเพลง

35.สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

                .ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

                ข.แซงในที่ห้ามแซง

                ค.ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด

                ง.ขับรถจี้ท้ายคันหน้า

36.พฤติกรรมใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรกระทำ

                ก.เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า

                ข.เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน

                .ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด

                ง.เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น

37.การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะมีผลอย่างไร

                ก.เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

                ข.การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

                ค.ลดอุบัติเหตุ

                ง.จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น

38.การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

                ก.ใช้มือคลำ

                ข.เอาเหล็กมาตีที่หน้ายาง

                ค.ใช้เครื่องวัดลมยาง

                ง.ดูด้วยตาเปล่า

 

                ง.ให้กลับรถไปทางขวา

 

39.ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ควรถอดขั้วใดก่อน

                ก.ถอดขั้วบวก และขั้วลบพร้อมกัน

                ข.ขั้วบวก

                ค.ขั้วลบ

                ง.ขั้วใดก่อนก็ได้

40.ควรเติมน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับใดของแบตเตอรี่

                ก.ต่ำกว่าแผ่นตะกั่วแบตเตอรี่

                ข.เสมอแผ่นตะกั่วแบตเตอรี่

                ค.เต็ม

                ง.ให้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่กำหนด

41.ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

                ก.บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร

                ข.บรรทุกโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร

                ค.บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร

                ง.บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร

42.การลากจูงรถที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือ เบรกได้ ควรทำอย่างไร

                ก.ใช้คนดันไป

                ข.ใช้รถดันไป

                ค.ใช้วิธีการยกหน้าหรือยกท้ายลากไป

                ง.ใช้สายพ่วงลากจูงไป

43.รถที่มีความเร็วช้า ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

                ก.ขับรถที่บริเวณไหล่ทาง

                ข.ขับรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

                ค.ขับรถชิดขอบด้านขวา

                ง.ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

 44.การหยุดรถอย่างกะทันหัน (รถไม่ใช้เบรก ABS ) ควรปฏิบัติอย่างไร

                ก.เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก

                ข.เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก

                ค.เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)

                ง.เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน

45.การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย

                ก.เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และ ปลดเกียร์ว่าง

                ข.เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ

                ค.เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ปลดเกียร์ว่าง

                ง.เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ

46.ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไร

                ก.หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย

                ข.ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป

                ค.จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค

                ง.ขับต่อไปเรื่อยๆ

47.ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

                ก.ค่อยๆเหยียบแป้นคลัทช์

                ข.รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็ว

                ค.ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น

                ง.หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง

48.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ควรตรวจสอบอะไรบ้าง

                ก.ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา

                ข.ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา และไฟหน้าสูงต่ำ-ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ

                ค.ไฟเบรกและไฟหน้า

                ง.ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา

 

 49.การตรวจสอบความตึง-หย่อนของสายพานเครื่องยนต์เบื้องต้น ควรตรวจสอบอย่างไร

                ก.ใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์

                ข.ติดเครื่องฟังเสียงสายพานเครื่องยนต์

                ค.ใช้มือคลำสายพานเครื่องยนต์

                ง.ดูสายพานเครื่องยนต์ ด้วยตาเปล่า

50.รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ ระยะ เวลาตามข้อใด ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

                ก. 2 ปี

                ข. 5 ปี

                ค. 1 ปี

                ง. 3 ปี

 

52.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                 

                ก.รถทุกชนิดห้ามหยุดทับเส้นทแยงสีเหลือง

                ข.รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้

                ค.รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้

                ง.รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้

53.การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

                ก.จอดรถในที่ที่จัดไว้ให้จอด

                ข.จอดรถซ้อนคัน

                ค.จอดรถในลานจอดรถ

                ง.จอดรถชิดขอบด้านซ้าย

 51.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

               

       

                ก.ห้ามขับรถตรงไป หรือเลี้ยวขวา

                ข.ห้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย

                ค.รถที่อยู่ในทิศทางของเส้นประ แซงได้ แต่เส้นทึบห้ามแซง

                ง.ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

 

54.การขับรถลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์อย่างไร

                ก.ใช้เกียร์ว่าง

                ข.ใช้เกียร์ต่ำ

                ค.ใช้เกียร์ใดก็ได้

                ง.ใช้เกียร์สูง

55.ถ้าเหยียบคลัทช์ไม่สุด ขณะเข้าเกียร์จะมีผลอย่างไร

                ก.เข้าเกียร์ง่ายขึ้น

                ข.ทำให้เกียร์มีเสียงดัง

                ค.ประหยัดน้ำมัน

                ง.ออกตัวดีขึ้นกว่าเดิม

56.ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

                ก.ถนน

                ข.ไฟส่องถนนบริเวณทางร่วมทางแยก

                ค.ผู้ขับขี่รถ

                ง.สัญญาณไฟจราจร

57.ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร

                ก.กลับรถที่บริเวณเส้นทแยงเหลือง

                ข.ขับรถช่องทางไหนก็ได้

                ค.เข้าช่องทางที่มีลูกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป

                ง.ดูป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับรถและเข้าช่องทางให้ถูกต้อง

58  เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

                ก.ด้านหลัง

                ข.ด้านหน้าและด้านหลัง

                ค.ด้านหน้า

                  ง.ด้านข้าง

  59.บริเวณใดที่ไม่ได้ห้ามกลับรถ

                ก.บริเวณหน้าตลาด

                ข.บริเวณทางร่วมทางแยก

                ค.บริเวณเขตปลอดภัย

                ง.บนสะพาน หรือในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน

60.เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

                ก.ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด

                ข.จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน

                ค.ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด

                ง.มีผลให้เป็นฝ่ายถูก

61.การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

                ก. 25 วัน

                ข. 15 วัน

                ค. 30 วัน

                ง. 20 วัน

62.การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล(5ปี)สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด

                ก.4 เดือน

                ข.3 เดือน

                ค.6 เดือน

                ง.5 เดือน

63.รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

                ก.ร้อยละ 20 ต่อปี

                ข.ร้อนละ 1 ต่อปี

                ค.ร้อยละ 10 ต่อเดือน

                ง.ร้อยละ 1 ต่อเดือน

 64.จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่าง

   ก.ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ

                                              

 

ข.ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด

ค.ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด

ง.ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์

65.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                     

ก.ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังผิวทางร่วน

.ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าขรุขระมาก มีหลุม มีบ่อ

ค.ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางลื่น

ง.ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวัง ระวังหินร่วง

   66.จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

 

                             ก.รถจักรยานยนต์

                              ข.รถคัน  ก.

                              ค.รถคัน  ข.

                            ง.รถคัน    และคัน 

 

67.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                                               

                            ก.ขับรถให้ช้าลง ระวังอันตราย

                            ข.ขับรถให้ช้าลง ระวังคนข้ามถนน

                              ค.ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ถ้าเป็นเวลาที่กำลังสอน งดใช้เสียงห้ามมิให้เกิดเสียงรบกวน

                               ง.ขับรถให้ช้าลง ระวังคนขโมยของ

 

 68.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                    

                ก.ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้ายขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา

                ข.ให้ขับรถช้าลง และชิดขวาขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

                ค.ขับรถให้ช้าลงและเดินรถด้วยความระมัดระวัง

                  ง.ให้ขับรถช้าลง และชิดขวาขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย

 

69.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 

 

                  ก.ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้า ให้ระวังเด็กนักเรียน

                  ข.ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีเขตโรงเรียนมีเด็กเยอะ

                   ค.ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีคนเดินข้ามถนนไปมาอยู่เสมอ

                    ง.ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงาน

 70.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

                  

 

                    ก.ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะจอดรถได้

                     ข.ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะให้ทาง

                     ค.ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายได้

                     ง.ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อถึงป้ายหยุดในทางข้างหน้า

                  

71.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 

                    ก.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน

                    ข.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย

                     ค.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีสะพานแคบ

                   ง.ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน

 

 72.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

   

                   

 ก.ห้ามรถยาวเกินกำหนด

ข.จำกัดความเร็ว

ค.ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 10 ตัน

ง.ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

73.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 

               

                ก.ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

                ข.ห้ามขับรถยนต์ผ่าน

                ค.ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย

                ง.ให้หยุดรถรอ เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อน

 

74.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร              

                         ก.ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

                         ข.ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย        

                          ค.ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

                          ง.ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 

 75.เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร              

                         ก.ห้ามเลี้ยวขวา                   

                         ข.ให้เลี้ยวซ้าย                

                         ค.ห้ามเลี้ยวซ้าย                 

                        ง.ให้เลี้ยวขวา

76.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง                                                                                          

     ก.รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย                

     ข.รถวิ่งเร็วต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็นทาง                    

     .รถทุกคัน ต้องวิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด                             

     ง.รถใหม่ราคาแพง ต้องวิ่งขวา

  77.ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ

      ก.ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรณีที่ถนนว่าง       

      ข.ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา                                                                                             

     ค.หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม                                                                                

     ง.การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด    

 78.การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใดดีที่สุด                 

     ก.ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

    ข.หลังดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที                                      

    ค.หลังดับเครื่องยนต์ทันที

   ง.ขณะที่รถกำลังวิ่งช้าๆ        

79.ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบกรด ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด                      

     ก.ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจารบี  

     ข.ใช้น้ำประปาล้างทำความสะอาด                      

     ค.ใช้น้ำกลั่นล้างและทาจารบี      

     ง.ใช้น้ำร้อนล้างทำความสะอาด                   

   80.รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS)จะมีผลอย่างไร                

  ก.ล้อจะล็อค และรถจะหยุดทันที           

 ข.ล้อจะล็อค และรถจะหมุน                

 ค.จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด           

  ง.รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง     

 81.ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง                                                                                

    ก.เปิดได้ตลอดเวลา                  

    ข.มีหมอก               

    ค.ผ่านทางแยก                     

    ง.รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ     

  82.ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร            

      ก.คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน                  

      ข.หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง     

       ค.ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก                                                                                               

       ง.รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด                                                                       

 83.ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร                                                                               

      ก.ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน          

      ข.หาผ้าหนาๆ มาตบ  ค.ใช้ทรายสาดใส่                                        

      ง.วิ่งหาน้ำมันมาราด                                                                                                    

 84.ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้าแตกร้าว ควรปฏิบัติอย่างไร               

     ก.ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที                  

     ข.ตั้งสติ จอดรถข้างทาง                        

     ค.ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง                                                                     

     ง.ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป                                                                              

85.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

     ก.เขตหยุด รับ-ส่ง    

     ข.เขตจอดรถ             

     ค.เขตหยุดรถ         

     ง.เขตปลอดภัย

 86.เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

                 ก.ให้จอดรถได้      

                  ข.ให้เลี้ยวรถได้                

                  ค.ห้ามเลี้ยวรถ   

                  ง.เส้นชะลอความเร็ว

 87.ก่อนขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยว ควรใช้ความเร็วอย่างไร          

    ก.ควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมกับโค้งหรือมุมเลี้ยว                        

    ข.ใช้ความเร็วคงที่        

     ค.เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าเดิม                             

     ง.ลดความเร็วลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

88.ในการขับรถเกียร์ธรรมดา การหยุดรถที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร                   

     ก.เหยียบคลัทช์และเบรกพร้อมกัน                                                                                            

    ข.เหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วก่อน แล้วจึงเหยียบคลัทช์เพื่อหยุดรถ        

    ค.เหยียบคลัทช์หรือเหยียบเบรกอย่างไรก่อนก็ได้                      

    ง.เหยียบคลัทช์ก่อนเหยียบเบรก                                                                                               

  89.การขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ ควรปฏิบัติอย่างไร                                                    

    ก. ระมัดระวัง มองถนนด้านหน้าอย่างเดียว          

   ข.สังเกตป้ายจราจรหรือสัญลักษณ์                    

    ค.ระมัดระวังรถที่อาจวิ่งช้าหรือสัตว์เลี้ยง          

    ง.ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง

90.รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้                                                                                             

                                     ก.รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว            

                                     ข.รถที่ขาดต่อภาษี                     

                                     ค.รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด                     

                                     ง.รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป

91.ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกินเท่าใด      

       ก.ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น              

      ข.ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น            

      ค. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น                 

      ง.ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

 92.การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

       ก.ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร     

       ข.ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร                                            

       ค.ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร     

       ง.ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร

93.ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร                                                                               

      ก.ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น                                                       

      ข.ไม่น้อยกว่า 3 เมตร                             

      ค.ไม่น้อยกว่า 1 เมตร                                                      

      ง.ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

94.เมื่อใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน                          ก.  15  วัน                  ข.  30  วัน              

     ค.  45  วัน                ง.  20  วัน

95.ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี

      ก.  1  ปี                ข.  3  ปี              

      ค.  4  ปี                ง.  2  ปี

96.จากภาพ รถคัน  ก.  จะต้องปฏิบัติอย่างไร                                                                                  

    ก. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย                                                                                                        

   ข.หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน                                   

    ค.หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน                                                                            

    ง.ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน

 97.ผู้ขับขี่รถคัน  ก.  ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร                                                     

              

      ก.ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข.  ทางด้านขวา                                                                                         

      ข.ขับรถไปต่อท้ายรถคัน  ข.  เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง                                                

      ค.หยุดรอให้รถคัน  ค.  ขับผ่านไปก่อน                                                                                               

      ง.ขับรถไปต่อท้ายรถคัน  ข.  และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค.รู้                        

  98.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร                                                                          

     ก.ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถทางข้างหน้าไม่มีเครื่องกั้น               

     ข.ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น                                                             

    .ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถสะพานแคบ                                                                                        

    ง. ขับรถเร็วได้ ไม่ต้องหยุดรถทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น

 99.จากภาพข้อใดถูกต้อง

ก.               ข.    

ค.                            ง.     

 

 100.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร   

           

    ก.ขับรถอย่างรวดเร็ว เพราะมีรถไฟกำลังผ่าน                                                                                       

   .ขับรถด้วยความเร็วปกติ แต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่าน                                                                         

    .ขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวาง                                                                                           

   ง.ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้ายหากมีรถไฟกำลังจะผ่าน     ให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร

 สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970