เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ

ห้ามเข้า
ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
หยุด
ความหมาย รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
ให้ทาง
รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
ให้รถสวนทางมาก่อน
ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อนถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
ห้ามแซง
ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามเลี้ยวขวา
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
ห้ามเลี้ยวซ้าย
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
ห้ามกลับรถไปทางขวา
ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์
ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์สามล้อ
ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถบรรทุก
ห้ามรถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยาน
ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสามล้อ
ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามคน
ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามใช้เสียง
ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้ง
ป้าย
ห้ามจอดรถ
ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
ห้ามหยุดรถ
ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
หยุดตรวจ
ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
จำกัดความเร็ว
ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
ห้ามรถหนักเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสูงเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
ให้ชิดซ้าย
ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย
ให้ชิดขวา
ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้าย
ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวขวา
ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
วงเวียน
ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ แก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อนห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
สุดเขตบังคับ
พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน
ให้รถตรงไป
หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น ห้ามมิให้ขับรถไปทางซ้าย
ให้ชิดซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย
ให้ชิดขวา
ให้ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่องหมาย
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
ให้เลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
วงเวียน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
ช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถมวลชน
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย
ช่องเดินรถจักรยานยนต์
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
ช่องเดินรถจักรยาน
ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน
เฉพาะคนเดิน
บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น
ความเร็วขั้นต่ำ
บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *