หลักการสอนของโรงเรียน การปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน

หลักการสอนของโรงเรียน

  • สอนด้วยรถเก๋งติดแอร์ และกระบะติดแอร์ สภาพดีทุกคัน
  • สอนเป็นหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  • ผู้สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง สอนคนต่อคน
  • สอนในสนามจนมีความชำนาญพอ เช่น การออกรถ การกลับรถ จอดรถในที่แคบ เทคนิคการออกรถ รถค้างบนสะพานที่สูง การถอยหลัง การออกถนนใหญ่ จนครบชั่วโมงตามที่จองเวลาเรียนไว้
  • เส้นทางในการขับ จะสอนในเส้นทางที่ผู้เรียนประสงค์จะเรียน แต่ถ้าต้องการขึ้นทางด่วน ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าทางด่วนเอง
  • การนับเวลาเรียน ทางสำนักงานจะนับจำนวนเวลาเรียนเฉพาะวันที่มาเรียนเท่านั้น วันไหนไม่มาเรียนไม่นับ แต่มีข้อกำหนดว่าถ้าจองเวลาเรียนแล้วมีธุระด่วน หรือมีความจำเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ให้โทรยกเลิกก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  
  • หากไม่มีเวลาเรียนนานพอ ติดต่อเรียนหลักสูตรเร่งรัดได้
  • ดูสภาพรถก่อนการตัดสินใจเรียน เพื่อความมั่นใจของท่าน

สิ่งที่ท่านได้รับหลังจากเรียนจบ

  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งได้รับก่อนที่จะขับขี่รถของท่าน แล้วแต่ชนิดของความต้องการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่สากล สาธารณะ ขนส่ง
  • ผู้ที่เรียนจบจะมีความรู้ด้านการขับรถ และกฎจราจรที่ถูกต้องเหมือนคนขับรถที่มีประสบการณ์มานาน เพราะเราจะจัดเจ้าหน้าที่สอนให้ท่านมีความรู้จริง และถูกต้องตามหลักการของกรมการขนส่งทางบก

การปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน

1.        ประพฤติและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.        มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

3.        มี่คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และจริงใจ

4.        มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ

5.        ไม่ดุด่า กล่าวคำหยาบคาย ข่มขู่ ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้เรียนทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง

6.        ใช้ถ้อยคำและวาจาที่สุขภาพ เรียบร้อยแก่ผู้เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

7.        ไม่เลือกผู้เรียน และรถ เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี

8.        ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนสอนทุกครั้ง

9.        ไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวล ขณะกำลังเรียนหรือเรียนจบแล้ว

10.     ไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนขณะทำการสอน

11.     ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียน เพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจหน้าที่ ในการสอนของครูที่ดีที่พึงมีต่อผู้เรียน

12.     ห้ามครูผู้ใดทำการล่วงเกินผู้เรียนขณะกำลังสอน หรือช่วยเกินขอบเขตของครูที่พึงกระทำ

13.     ห้ามครูสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเปิดวิทยุดังเกินไปขณะทำการสอน

14.     ห้ามครูผู้ใดขอเบอร์โทรศัพท์ผู้เรียนโดยพละการ เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางมิชอบ

15.     ครูผู้สอนไม่สมควรใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น ขณะทำการสอน

16.     เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา ไม่อวดรู้ อวดดี มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ( รับผิดและรับชอบ ) ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดไม่ควรกระทำ บนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดีงาน

17.     ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงาน มีสมาธิในการทำงานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกินไป

18.     ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู

19.     ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตนเองและสำนักงาน

20.     มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียน หรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีสัมพันธภาพที่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถนอมน้ำใจ และให้อภัย

21.     หลีกเลี่ยงอบายมุข ยาเสพติด การพนัน สิ่งไม่ดีทั้งปวง

22.     พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด รู้จักแก้ไข ปรับปรุง และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

23.     รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่ายเพื่อตนเองและครอบครัว ( ด้วยความห่วงใย และ ปรารถนาดีจาก พงษ์เพชรสอนขับรถ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *